Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych (dalej „Zasady„) opisują sposoby pozyskiwania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej https://trimakasi.pl/ (dalej „stronie internetowej„)

Administrator danych:

Trimakasi sro, siedziba: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 – Stare Miasto, Czechy

ID organizacji (ICO): 06947654

Firma zarejestrowana z VAT: CZ06947654

zarejestrowana w Rejestrze Firm prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, plik 291883

 

Dane kontaktowe administratora danych:

Adres dostawy: Trimakasi sro, siedziba: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 – Stare Miasto, Czechy

Numer telefonu: +420 774 041 292

Kontaktowy e-mail: info@trimakasi.pl

 

Nasza organizacja postrzega ochronę danych osobowych jako kluczowy element w przetwarzaniu danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami, które zawierają ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym praw i obowiązków związanych z tą kwestią.

 

 1. PREAMBUŁA
  • Jakie są kluczowe dokumenty regulujące przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzając Twoje dane osobowe, przestrzegamy przepisów prawa Republiki Czeskiej, obowiązujących przepisów UE, w szczególności rozporządzenia przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Europejską (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie”) oraz ustawy nr. 480/2004 Coll., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami.

 

 • Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują albo mogą zidentyfikować konkretną osobę fizyczną. Dane osobowe obejmują (ale nie tylko):

dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer urodzenia, data urodzenia, płeć, login

 • Data kontaktu, takie jak adres (zamieszkania albo adres dostawy), nr telefonu, e-mail;
 • Inne dane, takie jak informacje pozyskiwane za pomocą plików cookies, adres IP (identyfikator sieci) m.in. rodzaj przeglądarki, urządzenie, system operacyjny, czas i numer dostępu do strony internetowej oraz inne podobne informacje.

 

 1. POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Jak pozyskujecie moje dane osobowe?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam zazwyczaj wypełniając zamówienie. Prosimy o poinformowanie nas w przypadku zmian w Twoich danych osobowych.

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej niektóre dane osobowe mogą być pozyskiwane lub wykorzystywane za pośrednictwem plików cookie. Więcej szczegółów na temat plików cookie można znaleźć w art. 5 niniejszego dokumentu.

 • Jaka jest podstawa i cel przetwarzania moich danych osobowych?
 • Możemy przetwarzać wprowadzone dane osobowe przy zamawianiu towaru bez Twojej wyraźnej zgody dla celów wypełnianie naszych zobowiązań umownych, m.in.dostawy towarów. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane w związku z wywiązywaniem się z obowiązków określonych przez prawo (w zakresie prowadzenia ewidencji lub archiwizacji dokumentów podatkowych itp.) oraz w celach ochrony naszych praw.
 • Możemy wykorzystywać Twój adres e-mail bez Twojej wyraźnej zgody w celu rozpowszechniania informacji handlowych o naszych produktach podobnych do tych, które zamówiłeś. W każdej chwili masz prawo odmówić otrzymywania jakichkolwiek informacji handlowych.
 • Jeśli dasz nam swoją zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wprowadzone przez stronę internetową (zwykle podczas wypełniania zamówienia lub zakładania konta użytkownika) w celach dystrybucyjnych , komunikacji handlowej i marketingu bezpośredniego,lub w innych celach wyraźnie przez Ciebie zatwierdzonych. Jeśli masz mniej niż 16 lat, potrzebujemy zgody Twojego przedstawiciela prawnego. W razie wątpliwości możemy poprosić Cię o okazanie dokumentu potwierdzającego Twój wiek.
 • Pozyskane dane osobowe za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić na stronie (po poinformowaniu o plikach cookies i umożliwieniu zapoznania się z Zasadami). Przysługuje nam prawo do przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą plików cookies również w przypadku dalszego korzystania z serwisu (po otrzymaniu powiadomienia o przetwarzaniu danych osobowych). Dane osobowe pozyskane za pomocą plików cookies będą wykorzystywane w celach: prowadzenia wsparcia klientów, ulepszania naszych usług, analizowania zwyczajów użytkowników, a także marketingu.

O ile nie udzielisz nam wyraźnej zgody, nie wolno nam wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych celów niż te, dla których zostały pozyskane.  

 • Jak długo będziecie korzystać z danych?

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane przy zamawianiu towarów tylko w czasie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych i/lub w celu ochrony naszych praw.

Po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych na Twój adres e-mail zgodnie z powyższym artykułem, dane będą wykorzystywane przez czas działania serwisu.

 

 1. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej osobistej zgody (bez udziału przedstawiciela prawnego), masz prawo w każdej chwili tę zgodę odwołać.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać w następujący sposób:

 • e-mailem, dostępnym pod naszym kontaktowym adresem e-mail ;
 • telefonicznie, wybierając nasz numer telefonu kontaktowego;
 • pisemnie, wysyłając do nas list na nasz adres dostawy;
 • W zakresie komunikacji handlowej, w sposób określony w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową (tj. poprzez kliknięcie przycisku „anuluj” lub w inny sposób).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na charakter prawny przetwarzania Twoich danych przed jej cofnięciem.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo wiedzieć, czy nasza organizacja jest podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a w szczególności wiedzieć:

 • jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • jaka jest kategoria przetwarzanych danych osobowych;
 • kim są odbiorcy (osoby lub kategorie) dostępu do Twoich danych osobowych;
 • jak długo będą przechowywane (archiwizowane) dane osobowe.

Na żądanie dostarczymy Ci jedną kopię przetwarzanych danych. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednej kopii, możemy pobrać opłatę (nie przekraczającą kosztów poniesionych na wykonanie i dostarczenie kopii).

 • Prawo do poprawienia danych

Jeśli Twoje dane osobowe okażą się niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać natychmiastowej korekty wszystkich nieprawidłowych danych lub uzupełnienia wszystkich brakujących danych.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wszelkich technik zautomatyzowanego przetwarzania. Na podstawie Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w podanych celach.

 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane albo przetwarzane;
 • odwołałeś zgodę na przetwarzanie danych;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

O ile nie ma podstaw prawnych do odmowy usunięcia, naszym obowiązkiem jest spełnienie Twojej prośby.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać od nas zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądasz ograniczenia przetwarzania danych;
 • nasza organizacja nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, podczas gdy Ty potrzebujesz danych do identyfikacji, wykonania lub obrony swoich praw;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Gdy przetwarzanie jest ograniczone, jedyne, co możemy zrobić, to zapisać Twoje dane. Dalsze przetwarzanie może odbywać się wyłącznie za Twoją zgodą lub jeśli jest to wymagane przez prawo.

Jeżeli ograniczenie wynika z Twojego sprzeciwu, ograniczenie będzie obowiązywać tylko przez okres niezbędny do tego, abyśmy byli zobowiązani uwzględnić Twój sprzeciw.

Jeśli ograniczenie wynika z zakwestionowania przez Ciebie niedokładności danych osobowych, ograniczenie będzie obowiązywać tylko przez okres niezbędny do upewnienia się, że dane są niedokładne.

 • Prawo do przeniesienia (port)

Masz prawo do tego, aby Twoje dane osobowe przesłane do nas w ustrukturyzowanym, standardowym i czytelnym dla komputera formacie zostały przesłane innemu administratorowi danych.

 • Jak mogę skorzystać ze swoich praw?

Możesz egzekwować swoje prawa związane z danymi osobowymi za pośrednictwem naszych centrów kontaktowych. Wszystkie informacje i usługi zostaną dostarczone bez zbędnej zwłoki.

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje potrzeby dotyczące Twoich danych osobowych. Jeśli jednak uznasz, że nie spełniamy Twoich oczekiwań, możesz wnieść sprawę do właściwych organów, w szczególności Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz), których rolą jest nadzór nad ochroną danych osobowych. Nie wyklucza to bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Twoje miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności albo miejsce domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych znajduje się poza Republiką Czeską, w jednym z krajów UE, możesz wnieść swoją sprawę do właściwego organu nadzorczego w danym kraju UE.

 

 1. KONTROLA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Jak kontrolujecie i przetwarzacie moje dane osobowe?

Wcielamy się w rolę administratora danych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem. Procesor danych Twoich danych osobowych to:

Česká pošta s.p. (Poczta Czeska)

Zásilkovna sro

B&B media reklama sro

Możemy upoważnić inne podmioty przetwarzające dane do przetwarzania Twoich danych osobowych. Na Twoje żądanie podamy Ci nazwę podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe.

Wszystkie dane, osobowe i nieosobowe, są ściśle zabezpieczone przed oszustwami. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zautomatyzowane (w formie elektronicznej) lub niezautomatyzowane (w formie papierowej).

 • Komu przekazujecie moje dane osobowe?

W zakresie określonym umową lub w celu wypełnienia innych obowiązków, możemy przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim podmiotom trzecim np. przewoźnikom lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację umowy i obowiązków. Twoje dane osobowe nigdy nie są przekazywane nieuprawnionemu podmiotowi trzeciemu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

 

 1. CIASTECZKA (cookies)
  • Co to jest cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego witrynę, które pomagają poprawić funkcjonalność witryny.

Nie wszystkie pliki cookie zbierają dane osobowe. Niektóre pliki cookies umożliwiają jedynie poprawne działanie strony. Możesz odmówić używania plików cookie, zaznaczając odpowiednie pole w swojej przeglądarce internetowej.

Uwaga: Jeśli odmówisz używania plików cookie, niektóre funkcje witryny mogą zostać wyłączone.

 • Jakiego rodzaju plików cookie używacie na swojej stronie i do jakich celów?

Używamy na naszej stronie internetowej sesyjne (nietrwałe) pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądania witryny. Inne używane pliki cookie to trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu, chyba że je usuniesz.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • własne pliki cookie – ten rodzaj plików cookies jest przypisany do domeny naszego serwisu; zawiera niezbędne pliki cookie, pliki cookie wydajności, trwałe i nietrwałe;
  • niezbędne pliki cookie – umożliwiają poruszanie się po serwisie i korzystanie z podstawowych funkcji. Nie identyfikują użytkownika i nie zawierają danych osobowych;
  • wydajnościowe pliki cookie – służą do analizy sposobu korzystania z serwisu (liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie itp.); dane pozyskane przez tego typu plików cookie są anonimowe;
 • pliki cookie stron trzecich – ten rodzaj plików cookie jest przypisany do domeny strony trzeciej, a nie do domeny naszej witryny, nawet jeśli jesteś obecny na naszej witrynie. Ten rodzaj plików cookie pomaga analizować naszą witrynę internetową i wyświetlać spersonalizowane reklamy – obejmują funkcjonalne pliki cookie i ukierunkowane pliki cookie reklamowe;
  • funkcjonalne pliki cookie – służą do personalizacji treści poprzez zapamiętywanie danych logowania, geolokalizacji itp. Stosowanie tego typu plików cookies może prowadzić do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych;
  • ukierunkowane pliki cookie reklam – służą do wyświetlania ukierunkowanych reklam i reklam w serwisie i poza nim. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies może prowadzić do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Możemy udostępniać informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej naszym partnerom z zakresu mediów społecznościowych, reklamy i analiz.
  • Usługi Google, z których korzystamy

Nasza strona internetowa korzysta z usługi o nazwie Google Analytics oraz, w razie potrzeby, innych usług świadczonych przez Google, Inc (dalej „Google“). Usługi te zajmują się informacjami gromadzonymi przez pliki cookie.

Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób pozyskane od nas dane są wykorzystywane przez Google i jak zmodyfikować proces albo nałożyć ograniczenia, przejdź do Jak Google wykorzystuje informacje z witryn albo aplikacji korzystających z naszych usług żeby dowiedzieć się więcej. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

 

 

Zasady wchodzą w życie i wchodzą w życie z dniem 3 maja 2018 r.