Niniejsze Warunki ogólne(zwane dalej „Ogólne warunki handlowe„) dotyczą umów zakupu zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego TRIMAKASI znajdującego się pod adresem https://trimakasi.pl/ (dalej „Stronie internetowej„) pomiędzy

naszej firmie:

Trimakasi sro, siedziba: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 – Stare Miasto, Czechy

ID organizacji (ICO): 06947654

Firma zarejestrowana z VAT: CZ06947654

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. C 291883

Adres dostawy zwrotów: Trimakasi, Sluneční náměstí 11, Praga 5, kod pocztowy 158 00, Republika Czeska

Formularz zwrotu lub wymiany towaru znajdziesz tutaj.

numer telefonu: +420 774 041 292

kontakt e-mail: info@trimakasi.pl

(dalej „my”)

a naszymi klientami, stronami zakupu (dalej „Ty”)

 1. PREAMBUŁA

1.1. Podsumowanie treści

Zawierając z Tobą umowę kupna zobowiązujemy się dostarczyć Ci towar (dalej również produkt/y) określony w Twoim zamówieniu złożonym za pośrednictwem naszego Serwisu, a Ty akceptujesz obowiązek odebrania towaru i zapłacenia nam ceny zakupu. Aby zawrzeć umowę kupna, należy złożyć zamówienie i uzyskać jego akceptację (patrz punkt 2). Szczegóły cenowe opisane są w Art. 3. Różne sposoby płatności i dostawy znajdują się w Art. 4 i Art. 5. Informacje o sposobie odstąpienia od umowy po odbiorze produktu zostały opisane w Art. 6. Sposób rozpatrywania reklamacji oraz reklamacje podlegają naszym Zasady rozpatrywania reklamacji.

1.2. Czy umowa kupna jest umową konsumencką?

Umowa konsumencka to rodzaj umowy, w której jedną ze stron jest konsument, czyli podmiot fizyczny nabywający produkt w innym celu niż prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy, a drugą stroną jest przedsiębiorca. Jeżeli umowa jest uważana za umowę konsumencką, klientowi przysługuje szczególna ochrona i uprawnienia wynikające z przepisów prawa i/lub niniejszych Ogólnych Warunków.

Dlatego jeśli jesteś konsumentem, umowa kupna jest uważana za umowę konsumencką.

1.3. W jakich dokumentach opisane są prawa i obowiązki?

Przede wszystkim nasze prawa i obowiązki reguluje umowa, na którą składają się następujące dokumenty:

 • niniejsze Ogólne Warunki, określające prawa i obowiązki pomiędzy Tobą a naszą firmą;
 • Zasady rozpatrywania reklamacji, używane przy rozpatrywaniu reklamacji;
 • warunki i instrukcje ustalone w Serwisie, w szczególności podczas realizacji zamówienia;
 • zamówienie i przyjęcie zamówienia.

Inne prawa i obowiązki nie opisane w umowie kupna podlegają prawu czeskiemu, a mianowicie:

 • Ustawa nr. 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks cywilny„);
 • Ustawa nr. 634/1992 Sb., w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami (dotyczy tylko konsumentów).

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się poza Republiką Czeską albo jeśli nasz stosunek umowny zawiera jakikolwiek element międzynarodowy, zakłada się, że nasz stosunek jest regulowany przez Prawo czeskie. Jeśli jesteś obcokrajowcem, którego kraj pochodzenia zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż prawo czeskie, ten wyższy poziom ochrony ma pierwszeństwo. Miejscem wszelkich sporów jest Praga; nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

1.4. W jaki sposób możesz wyrazić zgodę na Warunki Ogólne ?

Wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki Ogólne podczas tworzenia zamówienia za pośrednictwem Witryny, zaznaczając pole „Przeczytałem i akceptuję regulamin serwisu

1.5. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o Warunkach Ogólnych?

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne (albo stanie się takim), stosuje się postanowienie w najbliższym znaczeniu. Nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian albo uzupełnień w Ogólnych Warunkach. Twoje prawa i obowiązki podlegają zawsze Ogólnym Warunkom Handlowym obowiązującym w dniu zawarcia umowy kupna. Zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i zawsze publikujemy skuteczne sformułowanie Ogólnych Warunków na Stronie Internetowej.

 1. UMOWA KUPNA

2.1. Jak zawrzeć umowę kupna?

Aby móc zawrzeć umowę, musisz przesłać nam zamówienie zgodnie z Ogólnymi Warunkami za pośrednictwem naszej Witryny. Zamówienie musi zostać przez nas zaakceptowane za pośrednictwem poczty e-mail zgodnie z dalszym opisem w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Umowa kupna między nami zostaje zawarta poprzez tę akceptację.

Prezentacja naszych produktów na Stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i jako taka nie może być interpretowana jako propozycja podpisania umowy. Nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy dotyczącej konkretnych i prezentowanych na stronie internetowej towarów.

2.2. Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie możesz złożyć za pośrednictwem Strony internetowej, wypełniając formularz. Każde zamówienie musi zawierać wszystkie dane określone w formularzu.

Przed wysłaniem formularza zamówienia otrzymasz od nas podsumowanie swojego zamówienia wraz z ostateczną ceną (ze wszystkimi podatkami, cłami i opłatami). To podsumowanie to Twoja ostatnia szansa na zmianę wprowadzonych danych.

Zamówienie stanie się wiążące po naciśnięciu przycisku „ZAMÓW I PŁAĆ”. Dane zawarte w wiążącym zamówieniu uważa się za prawidłowe i kompletne. W przypadku późniejszych zmian tych danych prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas telefonicznie albo mailowo.

2.3. Jak zmienić albo anulować już wysłane zamówienie?

Zamówienie już wysłane, ale jeszcze przez nas nie zaakceptowane, można anulować albo zmienić telefonicznie albo e-mailem.  Jednak wszystkie już przyjęte zamówienia uważane są za wiążące. Żadne późniejsze anulowanie albo zmiany nie będą uznawane, chyba że zostało to z nami uzgodnione. Jeśli nie masz prawa do odstąpienia od umowy kupna i zamówienia nie można anulować, mamy prawo do zwrotu kosztów, które już ponieśliśmy w związku z Twoim zamówieniem.

2.4. Jak dowiem się, że otrzymaliście moje zamówienie? Kiedy umowa zostanie zawarta?

Wyślemy Ci powiadomienie e-mailem jako dowód otrzymania zamówienia. To powiadomienie jest wysyłane automatycznie i nie oznacza, że Twoje zamówienie zostało przyjęte.

Umowę kupna uważa się za zawartą między nami, gdy otrzymasz od nas na swój adres e-mail (podany w zamówieniu) informację o przyjęciu przez nas zamówienia. W przeciwnym razie umowę kupna uważa się za zawartą z chwilą odbioru zamówionego towaru.

2.5. Czy mogę otrzymać umowę kupna w formie papierowej?

Cała dokumentacja kontraktowa zostanie rozesłana pocztą elektroniczną.

Cała dokumentacja kontraktowa jest archiwizowana elektronicznie. Umowa kupna nie jest dostępna dla osób trzecich.

 1. CENA ZAKUPU

3.1. Czy ceny zakupu zawierają wszystkie podatki i opłaty?

Jesteśmy płatnikami VAT, a cena zakupu zawierała również podatek VAT oraz inne podatki i opłaty.

3.2. Czy jest możliwe, że cena wyświetlana na Stronie internetowej ulegnie zmianie?

Jeśli jakakolwiek cena wyświetlana na Stronie stanie się nieaktualna w trakcie procesu składania zamówienia, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Jednak późniejsze zmiany cen nie będą miały wpływu na zamówienia przyjęte w międzyczasie (tj. między wysłaniem a otrzymaniem zamówienia).

Jeśli pojawi się rażący błąd dotyczący ceny zakupu, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia produktu po tak ewidentnie błędnej cenie zakupu.

3.3. Czy można łączyć różne rabaty na produkty?

Niestety nie można. Niedozwolone jest łączenie różnych rabatów cenowych, o ile nie zostało to wyraźnie określone dla konkretnego produktu.

 1. ZASADY PŁATNOŚCI

4.1. Jak mogę zapłacić za produkty?

Za nasze produkty możesz zapłacić w następujący sposób:

 • elektronicznie, przed dostawą towaru: Paypal
 • elektronicznie, przed dostawą towaru: Stripe
 • elektronicznie, przed dostawą towaru: Comgate
 • elektronicznie, przed dostawą towaru, przelewem na nasze konto bankowe (instrukcje znajdziesz w potwierdzonym zamówieniu).

Alternatywnie możesz użyć innej metody płatności. Wszystkie metody płatności, w tym opłaty, są wyświetlane na naszej stronie internetowej w zakładce Płatności i transport.

4.2. Kiedy jest termin płatności?

Przy płatności gotówką terminem płatności jest data odbioru towaru. Termin płatności bezgotówkowych przed dostawą towaru wynosi 5 (pięć) dni od otrzymania zamówienia. Cenę uważa się za zapłaconą w momencie zaksięgowania na naszym koncie bankowym. Jeśli nie otrzymamy płatności w terminie, możemy odstąpić od umowy kupna.

4.3. Czy to możliwe, że nasza firma prosi mnie o kaucję albo zaliczkę?

Proszę pamiętać, że zgodnie z prawem mamy prawo prosić o uregulowanie pełnej ceny towaru (albo kaucję) przed wysyłką albo dostawą towaru.

 1. DOSTAWA

5.1. Jak otrzymasz swoje towary?

Na stronie wyświetlane są różne metody dostawy oraz odpowiednie koszty transportu Płatności i transport.

W zamówieniu zawsze podana jest cena końcowa zawierająca wszystkie koszty transportu.

5.2. Kiedy otrzymasz towar?

Dostawa towaru jest zawsze uzależniona od dostępności danego produktu oraz wybranej metody/sposobów transportu i płatności. Proszę mieć na uwadze, że nie mamy wpływu na transport realizowany przez zewnętrznych przewoźników. W przypadku problemów z przesyłką prosimy o kontakt, abyśmy mogli rozwiązać problem z przewoźnikiem.

Towary znajdujące się w magazynie wysyłamy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie, jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo.

Towary, których aktualnie nie ma w magazynie, są wysyłane, gdy tylko jest to możliwe. Będziemy Cię na bieżąco informować o dokładnej dacie transportu Twojego towaru.

Termin „dostawa towaru” w Ogólnych Warunkach oznacza czas dostarczenia zamówionego towaru do miejsca przeznaczenia. Twoja odmowa odbioru zamówionego towaru bez podania przyczyny nie będzie traktowana jako niedostarczenie przez nas towaru albo wypowiedzenie przez nas umowy. Wręcz przeciwnie, Twoją odmowę odbioru zamówionego towaru możemy uznać za odstąpienie od umowy kupna i możemy żądać zwrotu poniesionych kosztów odesłania towaru.

Stajesz się prawnym właścicielem towaru po zapłaceniu pełnej ceny zakupu.

5.3 Jakie kroki należy podjąć przy odbiorze towaru?

Po dostarczeniu towaru należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone.  W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny z przewoźnikiem oraz z nami. Twoja odmowa przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem nie będzie traktowana jako „odmowa odbioru zamówionego towaru bez podania przyczyny”.

Po odebraniu towaru (albo gdy jesteś zobowiązany do odebrania towaru, ale tego nie zrobiłeś), jesteś odpowiedzialny za wszelkie przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru.

5.4. Co się stanie, jeśli nie odbierzesz towaru?

Jeśli z Twojej winy dostawa musi zostać powtórzona lub zastosowano inny sposób dostawy niż uzgodniono, musisz pokryć koszty poniesione na taką dostawę.

Jeśli nie odbierzesz towaru bez powodu możemy żądać zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na dostawę i magazynowanie towaru, jak również inne koszty poniesione w związku z nieodebraniem towaru.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Jak możesz odstąpić od umowy kupna?

Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od przejęcia towaru (jeżeli dostawa składa się z kilku sztuk towaru, określenie „odbiór towaru” oznacza przejęcie ostatniej sztuki). W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o skorzystanie z wzoru formularza.

Niniejszy artykuł Ogólnych Warunków ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem.

6.2. Jakie będą konsekwencje odstąpienia od umowy?

Poprzez odstąpienie od umowy cała umowa kupna staje się nieważna i od tego momentu jest postrzegana jako nigdy nie zawarta.

Jeżeli przesyłka zawiera zamówiony towar oraz prezent (podarowany za Twoją zgodą), umowa darowizny staje się również nieważna z chwilą odstąpienia od umowy kupna przez którąkolwiek ze stron. Prosimy o odesłanie prezentu wraz ze zwracanym towarem.

6.3. Jak zwrócić towar?

Towar należy odesłać w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna na nasz adres siedziby. Proszę nie używać COD. Ta metoda może nie zostać zaakceptowana.

Do zwracanego towaru zalecamy dołączenie następujących dokumentów:

 • kopia dowodu dostawy i faktury (jeśli została wystawiona) albo innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (za pomocą naszego formularza lub w inny sposób) oraz wybrany sposób zwrotu pieniędzy.

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów nie będzie stanowiło przeszkody w uznaniu przez nas Twojego prawa do odstąpienia od umowy z mocy prawa.

6.4. Kiedy odzyskam moje pieniądze?

Wszystkie pieniądze otrzymasz w ciągu 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Proszę pamiętać, że nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem zwróconego towaru lub uzyskaniem dowodu odesłania nam towaru do naszej firmy.

Wraz z pieniędzmi równymi cenie zakupu masz prawo do zwrotu kosztów dostawy poniesionych na zwrot towaru. Odszkodowanie będzie pobrane z najtańszego sposobu dostawy.

Pieniądze otrzymasz w taki sam sposób, jakim je wysłałeś do nas (chyba że w ciągu 10 (dziesięciu) dni wybierzesz inny sposób, z poniesionymi dodatkowymi kosztami) lub dowolną wymaganą metodę.

Wszelkie koszty odesłania zwracanego towaru na nasz adres (również w przypadku, gdy towar ,ze względu na swoją specyfikę, nie może zostać zwrócony pocztą zwykłą) ponosisz Ty.

6.5. Co zrobić, gdy zwracany towar jest uszkodzony?

Zwracając towar, należy go zapakować w odpowiednie opakowanie, aby uniknąć uszkodzenia albo zniszczenia.

Obowiązkiem konsumenta jest upewnienie się, że zwracany towar nie jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony albo niekompletny. Jeżeli towar jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony albo niekompletny, nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia odstąpienia od umowy kupna i możemy odesłać towar na Twój koszt.

6.6. Kiedy nie możesz wypowiedzieć umowy?

Nie możesz wypowiedzieć umowy, jeśli towar został zgodnie z Twoim życzeniem zmodyfikowany.

6.7. Kiedy możemy rozwiązać umowę?

Nasza firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • jeśli nie otrzymamy w wyznaczonym terminie płatności równej pełnej cenie zakupu albo nie odbierzesz towaru;
 • produkt nie jest dostępny (z przyczyn obiektywnych, takich jak koniec produkcji, koniec dostawy towaru do Czech itp.) i nie może być dostarczony na pierwotnie uzgodnionych warunkach
 • dostarczenie towaru jest niemożliwe albo niezgodne z prawem.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności bez zbędnej zwłoki poinformujemy Cię drogą e-mailową o naszym odstąpieniu od umowy.

Jeśli zapłaciłeś już cenę zakupu (w całości lub w części), zwrócimy Ci odpowiednią kwotę w ciągu 5 (pięciu) dni od rozwiązania umowy na Twoje konto (określone konto lub to samo konto, z którego zapłaciłeś za towar).

 1. WADLIWE WYKONANIE

Egzekwując Twoje prawa wynikające z wadliwego wykonania, będziemy postępować zgodnie z naszymi Zasady rozpatrywania reklamacji.

 1. DALSZE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

8.1. Jakie macie licencje?

Wykonujemy swoją pracę, sprzedaż towarów, w oparciu o licencję handlową. Nasza działalność nie podlega żadnym innym upoważnieniom ani licencjom.

8.2. Jakie mam prawa w przypadku sporu wynikającego z umowy?

Jeśli potencjalny spór między Tobą (konsumentem) a naszą organizacją wynikający z umowy nie zostanie pomyślnie rozwiązany, masz prawo wnieść ten spór do czeskiego organu inspekcji handlowej (http://www.coi.cz/), aby szukać alternatywnego rozwiązania. Możesz skorzystać z tego prawa w ciągu jednego roku od pierwszego roszczenia będącego przedmiotem tego sporu.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionych u nas produktów lub usług oraz poszukiwania podmiotu umożliwiającego alternatywne rozstrzyganie sporów można skorzystać z odpowiedniej platformy internetowej utworzonej przez KE pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. PRAWA AUTORSKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

9.1. Czy zawartość Strony internetowej jest chroniona prawem autorskim?

Zawartość naszej Witryny (teksty, zdjęcia, obrazy, logo, oprogramowanie i inne części) jest chroniona naszymi prawami autorskimi lub prawami osób trzecich. Zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści do jakichkolwiek celów bez naszej zgody lub zgody posiadacza praw autorskich.

Nazwy i oznaczenia produktów, usług, firm i firm mogą być chronione znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

9.2. Odpowiedzialność i korzystanie z Strony internetowej

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich lub w wyniku niewłaściwego korzystania z witryny. Podczas interakcji z Serwisem zabronione jest stosowanie procedur mogących zakłócić funkcjonowanie systemu lub przeciążyć system.

Jeśli popełnisz jakiekolwiek nielegalne lub nieetyczne działanie podczas korzystania ze strony, możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć Twój dostęp do Witryny bez żadnej rekompensaty. Jesteś również zobowiązany do zrekompensowania nam wszystkich szkód ewidentnie spowodowanych przez Twoje działania na podstawie tego paragrafu.

Uwaga: Klikając niektóre linki w naszej witrynie, możesz opuścić witrynę i zostać przekierowanym na witrynę strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za te strony internetowe osób trzecich.

Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 3 maja 2018 r.