Zasady rozpatrywania reklamacji

Zasady rozpatrywania reklamacji (dalej „Zasady rozpatrywania reklamacji„) opisują sposoby i warunki składania przez konsumenta reklamacji dotyczących wadliwych towarów otrzymanych z naszego sklepu internetowego TRIMAKASI znajdującego się pod adresem https://trimakasi.eu/ (dalej „Stronie internetowej„) naszej firmie:

Trimakasi sro, siedziba: Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1 – Stare Miasto, Czechy

ID organizacji (ICO): 06947654

Firma zarejestrowana z VAT: CZ06947654

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. C 291883

Adres dostawy zwrotów: Trimakasi, Sluneční náměstí 11, Praga 5, kod pocztowy 158 00, Republika Czeska

numer telefonu: +420 774 041 292

Kontaktowy e-mail: info@trimakasi.pl

Formularz zwrotu lub wymiany towaru znajdziesz tutaj.

(dalej „my”)

 1. Za jakie wady i usterki odpowiada nasza firma?

Jako sprzedawca jesteśmy odpowiedzialni za właściwą dostawę zamówionego towaru (dalej również „produkt/y”) do Ciebie jako naszego klienta (dalej również „Ty”) i że towar przy odbiorze jest wolny od wad i wad. Oznacza to w szczególności:

 • cechy produktu są tożsame z uzgodnionymi w umowie lub opisanymi w naszych materiałach, tj. oczekiwanymi ze względu na charakter konkretnego produktu i na podstawie reklamy;
 • objętość, rozmiar i waga produktu są zgodne z zamówieniem;
 • produkt jest zgodny ze wszystkimi przepisami i regulacjami prawnymi;
 • produkt nadaje się do celów, do których został zakupiony albo jest używany;
 • jakość produktu jest adekwatna do tego, co zostało uzgodnione między Tobą a naszą firmą albo do tego, co określają obowiązujące przepisy albo regulacje,
 • produkt jest wolny od wad prawnych tzn. żadna osoba trzecia nie posiada praw własności do produktu, a do produktu dołączone są dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

Odpowiadamy również za to, że wada nie wystąpi w okresie gwarancyjnym. Nie udzielamy żadnych gwarancji jakości poza gwarancją ustaloną przez prawo.

Różnica kolorystyczna między rzeczywistością a obrazem wyświetlanym na ekranie urządzenia elektronicznego nie może być uznana za wadę produktu. Jeżeli dany towar nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, możesz odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od przejęcia towaru zgodnie z art. Ogólne warunki handlowe.

 1. Jak długi jest okres gwarancji?

Okres gwarancji na nieużywany produkt wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od przejęcia produktu, chyba że na Stronie Internetowej, w dokumentacji dołączonej do produktu albo poprzez reklamę określono dłuższy okres.

Należy pamiętać, że w przypadku konieczności wymiany lub naprawy produktu, nowe lub naprawione części nie będą objęte nową gwarancją. Pierwotny okres gwarancji zostanie przedłużony w zależności od tego, jak długo oryginalny produkt był niesprawny (przed wymianą lub naprawą).

 1. Z jakich praw mogę skorzystać w przypadku wadliwego wykonania?

W zależności od konkretnej wady przysługują Ci następujące prawa:

 1. Dodanie brakujących części

Jeśli ilość dostarczonych produktów jest mniejsza niż uzgodniona lub produkt jest niekompletny, masz prawo do otrzymania wszystkich brakujących części albo produktów.

 1. Rabat od ceny zakupu

Jeśli produkt jest wadliwy albo wada wystąpi w okresie gwarancyjnym, możesz ubiegać się o odpowiednią zniżkę od ceny zakupu.

 1. Wymiana wadliwego produktu albo części produktu

Możesz złożyć wniosek o wymianę wadliwego produktu albo wadliwej części produktu w zależności od charakteru wady (zazwyczaj gdy produktu nie można natychmiast naprawić), chyba że wada nie stanowi istotnego naruszenia umowy

Nie kwalifikujesz się do wymiany całego produktu, jeśli tylko część produktu jest wadliwa. Jeśli okaże się, że tylko część Twojego produktu jest wadliwa, wymienimy tylko tą część.

 1. Naprawy

Masz prawo żądać bezpłatnego usunięcia wady. Jeśli w trakcie procesu okaże się, że nie jesteśmy w stanie naprawić towaru, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Będziesz wtedy mógł wybrać alternatywny sposób rozpatrzenia skargi.

 1. Zwrot pieniędzy (odstąpienie od umowy)

Możesz wymagać zwrotu pieniędzy, o ile:

 • dostarczenie przez naszą firmę niekompletnego lub wadliwego przedmiotu stanowi istotne naruszenie umowy,
 • nie jesteśmy w stanie ani usunąć wady stanowiącej przeszkodę w prawidłowym użytkowaniu produktu, ani go wymienić (np. zakończyła się produkcja produktu),
 • nie możesz prawidłowo użytkować produktu z powodu powtarzających się wad (tj. wystąpienia tej samej wady po co najmniej dwóch naprawach),
 • produkt wykazuje wiele wad (jednoczesne wystąpienie co najmniej trzech możliwych do naprawienia wad postrzeganych jako przeszkoda w prawidłowym użytkowaniu produktu),
 • nie dotrzymamy terminu rozpatrzenia Twojej reklamacji lub usunięcia zaistniałej sytuacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od zgłoszenia reklamacji.

Każdy produkt, który ma zostać wymieniony albo zwrócony powinien być zwrócone w takim samym stanie, w jakim został otrzymany. Wyjątki obejmują:

 1. stan produktu uległ zmianie w wyniku kontroli przeprowadzonej w celu wykrycia wady;
 2. produkt był używany przed ujawnieniem wady;
 3. niemożność zwrotu produktu w takim samym stanie nie była spowodowana przez Twoją niewłaściwą obsługę albo zaniedbanie,
 4. przed ujawnieniem wady produkt był sprzedawany, używany lub zmieniany w wyniku normalnego użytkowania. Jeśli dotyczy to tylko części produktu, zwrócisz wszystko, co możesz i zrekompensujesz nam korzyści, jakie odniosłeś z produktu

Kiedy nie możesz wykorzystać praw do reklamacji wynikających z wadliwego wykonania?

Nie możesz wykorzystać praw z nienależytego wykonania w przypadku, gdy:

 • wiesz o wadzie przed odebraniem produktu;
 • wada została spowodowana przez Ciebie;
 • okres gwarancji wygasł.

Gwarancja i odpowiedzialność za wady nie dotyczą również:

 • normalnego zużycia;
 • przedmioty oferowane ze zniżką w związku z wadą, z powodu której uzgodniono niższą cenę albo;
 • rzeczy, których charakter na to nie pozwala (w szczególności produkty, których czas życia jest zwykle krótszy niż okres gwarancji).

Jakie kroki powinienem podjąć, składając reklamację?

 • Każdą reklamację należy zgłosić bez zbędnej zwłoki.
 • Reklamacje są przyjmowane we wszystkich naszych sklepach w zakresie asortymentu oraz pod adresem naszej siedziby. W celu przyspieszenia procesu zalecamy skorzystanie z adresu naszego sklepu: (tel.: +420 774 041 292, adres: Petržílkova 1435/33, 158 00 Praha 13-Stodůlky, Republika Czeska).

Zalecany proces rozpatrywania reklamacji:

 • w celu przyspieszenia procesu możesz skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem albo wysłać list
 • jednocześnie powinieneś określić, z których praw z wadliwego wykonania zamierzasz skorzystać (brakujące części, rabat, wymiana produktu albo wadliwej części, naprawa produktu, zwrot pieniędzy i/albo inne uprawnienia zgodnie z Regulaminwm i obowiązującymi przepisami prawnymi);
 • dostarczyć nam wadliwy produkt wraz z reklamacją na adres siedziby naszej organizacji (przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane). Aby uniknąć uszkodzenia albo zniszczenia, zalecamy odpowiednie zapakowanie produktu.
 • w celu ułatwienia procesu należy dołączyć do produktu dokument potwierdzający zakup produktu taki jak paragon, faktura (jeśli została wystawiona) albo inny dokument, opis wady oraz propozycję sposobu załatwienia reklamacji .

Niepostępowanie przez Ciebie w sposób opisany powyżej albo niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie będzie traktowane jako przeszkoda w pozytywnym rozpatrzeniu Twojej reklamacji.

 • Reklamacja jest wnoszona po zgłoszeniu wykrytej wady i wykonaniu prawa z wadliwego wykonania sprzedanego towaru.
 • Każda otrzymana reklamacja jest rozpatrywana natychmiastowo, z wyjątkiem skomplikowanych spraw, które trwają do trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu potrzebnego na dokonanie ekspertyzy wady adekwatnej do danego produktu lub usługi. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a wada usunięta, o ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od złożenia reklamacji.
 • Jeśli złożysz reklamację, korzystając z prawa, do którego nie jesteś uprawniony z przyczyn obiektywnych (zwykle nienaprawialnej wady lub niemożliwego do wymiany produktu), niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. W takim przypadku możesz skorzystać z innego prawa zgodnie z art. Zasady rozpatrywania reklamacji.
 • Składając reklamację otrzymasz od nas pisemne potwierdzenie zawierające datę i treść reklamacji oraz sposób rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Po zamknięciu reklamacji otrzymasz potwierdzenie wskazujące termin i sposób rozpatrzenia reklamacji, w tym rodzaj i czas trwania naprawy oraz (jeśli jest wymagane) pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 • Masz prawo do zwrotu wszystkich zasadnie poniesionych kosztów w trakcie procesu reklamacyjnego dotyczącego wadliwych towarów. Pamiętaj, że prawo do ubiegania się o to odszkodowanie wygasa w ciągu miesiąca od zgłoszenia wady.

Regulamin rozpatrywania reklamacji wchodzi w życie z dniem 3 maja 2018 r.